Дејност

Дејност на компанијата

ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕ НА ДРУШТВОТО СЕ ДЕЈНОСТИТЕ ШТО СЕ ОДНЕСУВААТ НА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕНИОТ ПРОСТОР И СО ДЕЛОВНИОТ ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА

 • Подобрување на условите за стопанисување во постојните станбени згради и станови;
 • Утврдување на висината на закупот, склучување на договори за закуп на станбен простор и за деловен простор од значење за Републиката;
 • Стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката;
 • Водење на единствена евиденција на станбениот простор и деловниот простор од значење за Републиката;
 • Поттикнување на развојот и изградбата на инфраструктурата за домување;
 • Изградба, реновирање и одржување на станови за непрофитно домување;
 • Изградба и продажба на станови и деловен простор за пазар;
 • Инвестиционно и тековно одржување на станбениот и деловниот простор;
 • Организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Северна Македонија;
 • Реализира годишна програма за изградба и одржување на станбениот простор во сопственост на Република Северна Македонија, на Владата на Република Северна Македонија со која се утврдува особено:
  • изградба на станови за лица во социјален ризик и други ранливи групи; изградба на станбен и деловен простор наменет за продажба;
  • стопанисување со станбен и деловен простор;
  • инвестиционно и тековно одржување на станбен и деловен простор, подобрување на условите на домување во постојните станбени згради и станови;
  • утврдување на висината на закупот и политиката на склучување на договори за закуп на станбен и деловен простор;
  • водење на единствена евиденција на станбен и деловен простор со кој стопанисува и организирање и изградба на станбен и деловен простор каде што инвеститор е Република Северна Македонија;
  • Работи околу уредување и подготвување на градежно земјиште за градба и поместување на постојните објекти;
  • санациски работи;
  • организација на изградба на станбени објекти;
  • инсталации;
  • надзор при изградба и слично, уредување и одржување на улици и собраќајници, уредување и одржување на паркови, зелени и рекреациони површини; комерцијални работи во остварување на функцијата во прометот на услуги;