Интерни прописи

Интерни прописи на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје

Статут на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Правилник за организациона поставеност на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Правилник за вршење процена на пазарна вредност на недвижен имот. Превземи

Кодекс на етика на вработените во Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Деловник за работа на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје Превземи

Правилник за вршење процена на пазарна вредност на недвижен имот.Превземи