Отчетност за трошења на функционери

Отчетност за трошењата на носителите на јавни функции во Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје:

Извештај за период од Декември 2017 до Мај 2018. Превземи

Извештај за период од Јуни 2018 до Декември 2018. Превземи