Подзаконски акти

Подзаконски акти од значење за работењето на друштвото

 • Уредба за критериуми и методологија за категоризација на становите и станбените згради

  Службен весник на РМ број 58 од 27.04.2010 година Преземи

 • Уредба за методологија за утврдување на вредноста на станот, како и методологијата за утврдување на висината на закупнината, висината на непрофитната закупнина, начинот на плаќање на закупнината, просторните норми, начинот на користење на станот, постапката за доделување на непрофитни станови, станови за службени потреби, за привремен закуп и закупот на станови за определена намена

  Службен весник на РМ број 13 од 01.02.2010 година Преземи

 • Одлука за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“

  Службен весник на РМ број 51 од 31.07.2003 година Преземи

 • Одлука за изменување и дополнување на одлуката за услови и критериуми за распределба на станови изградени по „проектот за изградба на станови кои ќе се издаваат на лица со ниски приходи“

  Службен весник на РМ број 181 од 10.12.2014 година. Превземи