Последно објавени огласи за деловен простор

Последно објавени огласи за деловен простор

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022)