Финансиски извештаи

Финансиски и ревизорски извештаи за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје:

Финансиски и ревизорски извештаи за 2011 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2012 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2013 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2014 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2015 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2016 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2017 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2018 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2019 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски и ревизорски извештаи за 2020 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски  извештаи за 2021 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски  извештаи за 2022 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски  извештаи за 2023 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи

Финансиски  извештаи за 2024 година за работењето на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје. Превземи