Објава 3/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (01.03.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 3/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (01.03.2021)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години.

Деловниот простор се издава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст.

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 01.03.2021 до 10.03.2021

Share This