Оглас бр. 9/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (08.11.2022)

Од во Архива на огласи за станбен простор со 0 Comments

Оглас бр. 9/2022-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (08.11.2022)

Предмет на јавното наддавање се:

2 станбени единици – изграден станбен простор со подруми во Гевгелија.

За подетални информации за огласот, преземете го интегралниот текстпријавата  и изјавата за изграден стан.

За дополнителни информации преземете ги Правилата и Одлуката.

Огласот е отворен од 08.11.2022 до 15.11.2022

Share This