ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп бр.4/2023 (14.08.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

ЈАВЕН ПОВИК за прибирање на понуди за издавање на деловен простор под закуп  (14.08.2023)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време од 5 (пет) години со можност за продолжување.

Деловниот простор се издава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст на објавата.

Објавата трае од 14.08.2023 до 24.08.2023

 

Share This