Закони

Закони од значење за работењето на друштвото

Правната основа за воспоставување и функционирање  на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Репубилката – Скопје е дефинирана во следните законски прописи

 

 • Закон за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.99 од 05.08.2009 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.54 од 14.04.2011 година Превземи

 • Закон за дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.13 од 27.01.2012 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.55 од 16.04.2013 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.163 од 26.11.2013 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.199 од 30.12.2014 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.146 од 26.08.2015 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на законот за домување

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 22.02.2016 година Преземи

 • Закон за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.13 од 23.01.2013 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.69 од 14.05.2013 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.27 од 05.02.2014 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.42 од 03.03.2014 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.178 од 02.12.2014 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.180 од 05.12.2014 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија
 • Сл. Весник на Р. Македонија, бр.51 од 31.03.2015 година Преземи
 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.129 од 31.07.2015 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за продажба и давање под закуп на деловните згради и деловните простории на Република Македонија

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.06 од 15.01.2016 година Преземи

 • Закон за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Лист на СРМ, бр.36 од 20.06.1990 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.62/92 од 17.10.1992 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.7/98 од 10.02.1998 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.24 од 04.04.2003 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.24 од 25.02.2011 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за продажба на становите во општествена сопственост

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.144 од 30.09.2014 година Преземи

 • Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.38/93 од 21.06.1993 година Преземи

 • Исправка на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.48 од 31.07.1993 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.21/98 од 08.05.1998 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.25 од 30.04.1999 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.39/99 од 24.05.1999 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.81/99 од 21.12.1999 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.49/2000 од 21.06.2000 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.6 од 30.01.2002 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.31 од 05.05.2003 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.38/04 од 17.06.2004 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.35 од 23.03.2006 година Преземи

 • Закон за изменување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.84 од 04.07.2007 година Преземи

 • Закон за дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.123 од 02.10.2012 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.25 од 19.02.2015 година Преземи

 • Закон за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 49/97 од 30.09.1997 година Преземи

 • Закон за изменување и дополнување на Законот за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели

  Сл. Весник на Р. Македонија, бр.6 од 30.01.2002 година Преземи

 • Закон за трансформација на Јавното претпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор на Република Македонија Сл. Весник на Р. Македонија, бр. 105/09 од 21.08.2009  година Преземи

Закон за јавни набавки

 • Закон за јавни набавки-пречистен текст. Превземи
 • Закон за изменување на Законот за јавни набавки од Сл. Весник на Р. Македонија, бр.165 од 16.11.2017 година. Превземи