Интерни прописи

Интерни прописи на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје

Статут на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Правилник за организациона поставеност на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Правилник за вршење процена на пазарна вредност на недвижен имот. Превземи

Кодекс на етика на вработените во Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Деловник за работа на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје Превземи

Правилник за начинот на постапување на органите и службите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје при вршење на јавните набавки Превземи

Правилник за вршење процена на пазарна вредност на недвижен имот.Превземи

Стратешки план и стратегија за работа на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје Превземи

Програма за работа и Развоен план на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2020 година Превземи

Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

Одлука за висина на надоместокот на материјални трошоци при издавање на документација по барање на странки Превземи

Правилник за видео надзор

Во изработка