Интерни прописи

Интерни прописи на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје

Статут на Акционерското Друштво за изградба и стопанисување со станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Правилник за организациона поставеност на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Правилник за вршење процена на пазарна вредност на недвижен имот. Превземи

Кодекс на етика на вработените во Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје. Превземи

Деловник за работа на Одборот на директори на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје Превземи

Правилник за начинот на постапување на органите и службите на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје при вршење на јавните набавки Превземи

Правилник за вршење процена на пазарна вредност на недвижен имот.Превземи

Стратешки план и стратегија за работа на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје Превземи

Програма за работа и Развоен план на Акционерското друштво за изградба и стопанисување на станбен и деловен простор од значење за Републиката-Скопје за 2020 година Превземи

Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти

Одлука за висина на надоместокот на материјални трошоци при издавање на документација по барање на странки Превземи