ИСО СТАНДАРД

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје при обавување на својата дејност применува систем за управување со квалитет согласно стандардот ISO 9001:2015 за опсег:

УПРАВУВАЊЕ СО ИЗГРАДБА, ПРОДАЖБА И ИЗДАВАЊЕ НА ЗГРАДИ И ОБЈЕКТИ

Имплементацијата на овој стандард е потврдена со Сертификат од сертификационото тело TUV NORD и е предмет на повеќе надзорни проверки. Последниот сертфикат е издаден во 2022 година, со важност до 2025 година.

Применувајќи го овој систем стандард, Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје своето работење го темели со врвен квалитет на своите производи и услуги кои во потполност ги исполнуваат:

  • Барањата и очекувањата на корисниците на производите и услугите и обезбедување на нивно задоволство
  • Барањата на позитивните закони, прописи и стандарди во Република Северна Македонија
  • Сопствените барања и цели

Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје постојано се стреми кон унапредување на пазарните позиции, чување и заштита  на интересите на фирмата како и исполнување на интегритет на своите вработени.

Погледнете го сертификатот