Катна гаража Кресненско Востание Скопје

Локација: ул. „Филип Втори Македонски“ бр. 9А, веднаш до НУ „Национална опера и балет ’’

Ве известуваме дека бројот на месечни и годишни картички за паркирање е потполнет и нови картички не се издаваат.
 • Број на паркинг места: 421
 • Број на паркинг места за лица со инвалидитет 13

 Подземната катна гаража КРЕСНЕНСКО ВОСТАНИЕ’’ има две нивоа.

 • Површина на Ниво 1: 9.766 м2
 • Површина на Ниво 2: 9.830 м2

Напомена: Бројот на месечни и годишни картички е пополнет и нови не се издаваат

Одборот на директори на АДИССДП на својот 106-ти редовен состанок, одржан на 9.08.2023 година донесе одлука за корекција на цените на услуги и надоместоци за користење на просторот за паркирање во КГ Кресненско Востание, КГ Разловечко Востание, КГ Смилевски Конгрес и КГ Солунски Конгрес.Одлуката е донесена врз основа на извршени економски анализи и споредби на пазарот на услуги од овој тип кои ја налагаат нужноста од превемање на ваков чекор.

 • Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража:
  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 50 денари
  • Месечен надоместок за физички лица: 2.500 денари
  • Месечен надоместок за правни лица: 3 000 денари
  • Годишен надоместок за физички лица: 25.000 денари
  • Годишен надоместок за правни лица: 30.000 денари

Надоместокот за издавање на картичката изнесува 250 денари и е на товар на корисникот.

Број на трансакциона с-ка: 270067012210588 Халк банка АД – Скопјe