Последно објавени огласи за деловен простор

Последно објавени огласи за деловен простор

Објава 10/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Објава 9/2021-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)

Објава 9/2021-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (26.07.2021)