Последно објавени огласи за станбен простор

Последно објавени огласи за станови

Оглас бр. 5/2021-СК за продажба на гаражни места во Скопје по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.07.2021)

Оглас бр. 5/2021-СР за продажба на станбен простор во Гевгелија по пат на усно позитивно јавно наддавање (27.06.2021)

Оглас бр. 5/2021-КО за продажба на станбен простор во Пехчево и Берово по пат на усно позитивно јавно наддавање (26.07.2021)