Последни прес објави

Последни прес објави

Доделување на социјален стан во Велес (17.08.2022)

Распишан јавниот повик за распределба на социјалната зграда во Пробиштип (16.08.2022)

Јавен оглас за потреба од вработување на работници на определено и неопределено време (09.08.2022)