Разловечко Востание

Локација: Општина Центар,ул.„Мирче Ацев“ бр. 2 (наспроти Градски трговски центар)

 • Број на паркинг места: 517 од кои 10 се резервирани за лица со инвалидитет.
 • Катната гаража „РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ“ има 22 полунивоа. Највисокото паркинг ниво е на висина од 28.80м.
 • Катната гаража „РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ“ располага и со деловен простор (подрум, приземје и пет ката)
 • Напомена: Бројот на месечни и годишни картички е пополнет и нови не се издаваат

Одборот на директори на АДИССДП на својот 106-ти редовен состанок, одржан на 9.08.2023 година донесе одлука за корекција на цените на услуги и надоместоци за користење на просторот за паркирање во КГ Кресненско Востание, КГ Разловечко Востание, КГ Смилевски Конгрес и КГ Солунски Конгрес.Одлуката е донесена врз основа на извршени економски анализи и споредби на пазарот на услуги од овој тип кои ја налагаат нужноста од превемање на ваков чекор.

 • Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража:
  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 50 денари
  • Месечен надоместок за физички лица: 2.500 денари
  • Месечен надоместок за правни лица: 3 000 денари
  • Годишен надоместок за физички лица: 25.000 денари
  • Годишен надоместок за правни лица: 30.000 денари
 • Надоместокот за издавање на картичката изнесува 250 денари и е на товар на корисникот.
 • Број на трансакциона с-ка: 270067012210297 Халк банка АД – Скопје

106