Разловечко Востание

 • Локација: Општина Центар,ул.„Мирче Ацев“ бр. 2 (наспроти Градски трговски центар)
 • Број на паркинг места: 517 од кои 10 се резервирани за лица со инвалидитет.
 • Катната гаража „РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ“ има 22 полунивоа. Највисокото паркинг ниво е на висина од 28.80м.
 • Катната гаража „РАЗЛОВЕЧКО ВОСТАНИЕ“ располага и со деловен простор (подрум, приземје и пет ката)
 • Напомена: Бројот на месечни и годишни картички е пополнет и нови не се издаваат
 • Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража:
  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 30 денари
  • Месечна паркинг карта за физички лица: 1770 денари
  • Месечна паркинг карта за правни лица: 2 000 денари
  • Годишна паркинг карта за физички лица: 14.160 денари
  • Годишна паркинг карта за правни лица: 20.000 денари
 • Надоместокот за издавање на картичката изнесува 250 денари и е на товар на корисникот.
 • Број на трансакциона с-ка: 270067012210297 Халк банка АД – Скопје