Солунски Конгрес

 • Локација: ул. Кеј 13 Ноември бб. Општина Центар, во непосредна близина на МЕПСО
 • Број на паркинг места: 280
 • Катната гаража „СОЛУНСКИ КОНГРЕС“ има едно подземно ниво, девет надземни и едно полу ниво. Во објектот се вградени најсовремени технологии за автоматско паркирање на лесни моторни возила и софистицирана електроника поради што се вбројува во еден од ретките од овој тип на Балканскиот полуостров и воопшто во Југоисточна Европа.
  Катната гаража „СОЛУНСКИ КОНГРЕС“ располага и со деловни простории ( приземје и поткровје) со вкупна површина од 1.283,80 м2.
 • Напомена: Бројот на месечни и годишни картички е пополнет и нови не се издаваат
 • Ценовник на услуги и надоместоци за користење на просторот на катната гаража:
  • Паркинг карта за паркирање за 1 час: 30 денари
  • Месечна паркинг карта за физички лица: 1770 денари
  • Месечна паркинг карта за правни лица:3 000 денари
  • Годишна паркинг карта за физички лица: 14.160 денари
  • Годишна паркинг карта за правни лица: 30.000 денари
 • Надоместокот за издавање на картичката изнесува 250 денари и е на товар на корисникот.
 • Број на трансакциона с-ка: 270067012210103 Халк банка АД – Скопје