Контакт Лица

Пристап до информации од јавен карактер

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Обрасци:

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
м-р Јон Фрчковски
тел: 02 2633-800
e-mail: jon.frchkoski@adsdp.mk

Извештаи за барања за пристап до информации од јавен карактер:

Постапување по претставки и предлози

Закон за постапување по претставки и предлози

Службено лице за постапување по претставки и предлози
м-р Јон Фрчкоски
тел: 02 2633-800
e-mail: jon.frchkoski@adsdp.mk

Комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост (инвалидитет)

Службено лице за контакт
М-р Елена Дранговска
тел: 02 2633 812
e-mail: elena.drangovska@adsdp.mk

Офицери за заштита на лични податоци

Емилија Бошковска
e-mail: emilija.boskovska@adsdp.mk
Сања Јовановиќ Дамјановска
e-mail: sanja.jovanovic@adsdp.mk