Контакт Лица

Пристап до информации од јавен карактер

Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер:

Обрасци:

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер
Маја Спасовска
тел: 02 2633-800
e-mail: maja.spasovska@adsdp.mk

Постапување по претставки и предлози

Закон за постапување по претставки и предлози

Службено лице за постапување по претставки и предлози
Маја Спасовска
тел: 02 2633-800
e-mail: maja.spasovska@adsdp.mk

Комуникација со граѓани кои имаат некаков вид и степен на попреченост (инвалидитет)

Службено лице за контакт
М-р Елена Дранговска
тел: 02 2633 812
e-mail: elena.drangovska@adsdp.mk