Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 3/2022-СК за продажба на деловен простор во Скопје, објект Катна Гаража „Солунски Конгрес“, по пат на електронско јавно наддавање (17.11.2022)

За деловните простории во објектот Катна Гаража „Солунски Конгрес“  што се предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст на објавата.

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 17.11.2022 до 28.11.2022

Share This