Објава 01/2023 за продажба на деловен простор по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 01/2023 3а продажба  на деловен простор  по пат на електронско јавно наддавање (07.12.2023)

Се продава Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката,  на ул. 1740 бр 11 влез 1 (Катна гаража Солунски конгрес) со површина од 666 м2

Деловниот простор се продава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете го Интегралниот текст  на објавата.

Пријавувањето зa учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 07.12.2023 до 18.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

Share This