Објава 11/2019-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 11/2019-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (15.10.2019)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години.

Деловниот простор се издава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете гоинтегралниот текст.

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 15.10.2019 до 25.10.2019

Share This