Архива на огласи за деловен простор

Објава 4/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-СК за издавање на деловен простор под закуп во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Скопје може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-БТ за издавање на деловен простор под закуп во Битола по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Битола може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-ОХ за издавање на деловен простор под закуп во Охрид по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Охрид може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-ПП за издавање на деловен простор под закуп во Прилеп по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Прилеп може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-ВЕ за издавање на деловен простор под закуп во Велес по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Велес може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-КУ за издавање на деловен простор под закуп во Куманово по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Куманово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Струмица може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-КА за издавање на деловен простор под закуп во Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кавадарци може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-КИ за издавање на деловен простор под закуп во Кичево по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Кичево може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе

Објава 4/2020-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 4/2020-ТЕ за издавање на деловен простор под закуп во Тетово по пат на електронско јавно наддавање (02.09.2020) Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Тетово може да биде издаден под закуп на правни и физички […]

Прочитај повеќе