Оглас за јавна набавка број 10026/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 10026/2019 објавен на 15.10.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Плачковички одреди Л1 во Виница

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Договор за јавна набавка на работи за Изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект КП 8075/1 КО Виница, Плачковички одреди Л1 во Општина Виница, утврдени во Предмерот изработен од Проектантот ДПГИ ВЕКТОР 90 Томе ДООЕЛ, 2400 Струмица

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/813e194b-60ca-491e-bb48-153207139224/1

Share This