Оглас за јавна набавка број 10783/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 10783/2019 објавен на 25.10.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на информатичка и телекомуникациска опрема

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d900e638-5424-47ed-8381-9e4d393b9fcc/1

Share This