Оглас за јавна набавка број 11107/2019

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 11107/2019 објавен на 30.10.2019 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Закупување на простор за објави на огласи и известувања во новинско издавачки куќи

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7e21681d-7121-433f-aafd-81223043b50d/14

Share This