Оглас за јавна набавка број 06681/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 06681/2020 објавен на 06.05.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево.

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ПРИМА Инженеринг“ Скопје. Поради големината на основниот проект, истиот можете да го најдете прикачен на веб страната на АДСДП, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, Основниот проект ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fee11bdf-659f-4ce0-9234-9ca7325e00df/1

Линк до пропратната документација: https://ln2.sync.com/dl/80ed5a7a0/edczzh6t-yzd4er2k-6xzc6m5e-tap65kib/view/default/5832453040012

Share This