Оглас за јавна набавка број 07127/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 07127/2020 објавен на 15.05.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект ГП 1 Блок 5 во Демир Капија

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Борис Кидрич Ламела 2 во Пехчево се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ВЕКТОР 90 Томе“ ДООЕЛ-Струмица.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ca733035-7523-4c4c-875a-b35d961c5d89/1

 

Share This