Оглас за јавна набавка број 11727/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 11727/2020 објавен на 14.08.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Tековно и инвестиционо одржување на објектите со кои стопанисува АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје и обврски во гарантен рок

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други услуги за тековно и инвестиционо одржување на станбениот и деловниот простор и други објекти со кои стопанисува Акционерското друштво и обврски во гарантен рок, согласно описот на позициите дадени во техничката спецификација заЧ Подружница Скопје, Подружница Битола, Подружница Велес, Подружница Куманово, Подружница Кавадарци, Подружница Кочани, Подружница Штип, Подружница Тетово, Подружница Кичево, Подружница Охрид, Подружница Струмица и Подружница Прилеп.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c3b282b5-8eed-4e61-83d7-12bd241dbe02/1

 

 

Share This