Оглас за јавна набавка број 12015/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 12015/2020 објавен на 20.08.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Интервентно, превентивно и адаптивно одржување на ЕРП систем „ЛУКА 2010“ и ДМС Систем „Оригами“

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: За Дел 1–Интервентно, превентивно и адаптивно одржување на ЕРП систем „ЛУКА 2010’’ Обезбедување на стручна техничка поддршка и интервенција, адаптација на апликациите со цел зголемување на функционалноста и олеснување на операторското работење, измени во програмите–дел од софтверот Луца2010, усогласени со промени на законската регулатива, како и надградување на софтверот со некои кориснички барања од страна на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје. За Дел 2–Интервентно, превентивно и адаптивно одржување на Документ менаџмент систем „Оригами’’ Основно одржување на системот во траење од максимум 3 работни часа месечно како што е наведено во техничката спецификација. Доколку е потребно додатно одржување истото ќе се изврши од страна на извршителот на барање на корисникот по цени за додатен работен час за интервентно и превентивно одржување. Во рамките на услугата на адаптивно одржување потребно е да биде вклучена и можноста за давање услуга за унапредување на постоечките функционалности или измена на истите согласно законските измени или изменетата деловна политика на работењето на Договорниот орган на барање на корисникот по цени за работен час за адаптивно одржување.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b698fee4-5e3e-4c64-9598-001d0ea7517b/1

 

 

Share This