Оглас за јавна набавка број 15436/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 15436/2020 објавен на 20.10.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ“ увоз–извоз ДООЕЛ Битола.

**Н А П О М Е Н А – ПОРАДИ ГОЛЕМИНАТА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ИСТИОТ МОЖЕТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ПРИКАЧЕН НА ВЕБ СТРАНАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА–СКОПЈЕ , во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/66f16a3d-61a8-4cc1-8bd4-060338fce8bb/1

Линк до основниот проект: http://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/Proekti_bez_predmer_DEBAR.zip

 

Share This