Оглас за јавна набавка број 17922/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 17922/2020 објавен на 02.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на УПС системи на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавката опфаќа тековно одржување и сервисирање на 5 (пет) УПС единици марка Риелло упс модел ЦМД МПЊ 300, кои се поставени во Националната арена „Тодор Проески“–Скопје. Тековното одржување и сервисирање на УПС системите опфаќа промена на дотраени (расипани делови) со вклучена работна рака за демонтажа и монтажа, сервисирање, дијагностицирање на дефекти, месечен преглед кој опфаќа проверка на параметрите на УПС–те од контролната соба и по потреба софтверско подесување на алармните состојби, сетирање на софтверот и лиценцирано апдејтување на софтверот, редовни месечни проверки, тестирање на целокупниот УПС систем и симулација на испад на мрежен напон со контрола на капацитет и издржливост на батериите при оптеретување на излез, месечно мерење и контрола на сите влезни и излезни напонски параметри и мерни точки на електронските склопови и сé останато коешто е наведено во техничката спецификација.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c366b572-e9a0-4842-883f-b821d309ad7b/14

 

Share This