Оглас за јавна набавка број 18221/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 18221/2020 објавен на 03.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на течни горива-бензин, дизел гориво за патнички моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје – (во Дирекција и во Подружници Скопје, Битола, Струмица, Куманово, Тетово, Прилеп, Кичево, Кочани, Охрид, Велес, Штип и Кавадарци), сукцесивно од бензиски пумпи на Понудувачот со користење на безготовинска картичка во текот на 2 (две) години.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7f251889-7878-45f5-8e5c-7e5fcf70d1ed/14

 

Share This