Оглас за јавна набавка број 18289/2020

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 18289/2020 објавен на 04.12.2020 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Набавка на водотопна боја за обележување на тревниот терен на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка и испорака до 3000 литри бела неутрална водотопна боја (еквивалент на поликолор) за обележување на тревната површина на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје, согласно описот и дадените количини од Спецификацијата.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/96da0055-57c3-4107-8789-8ed25871a694/13

 

Share This