Објава 6/2020-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (09.12.2020)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 6/2020-СР за издавање на деловен простор под закуп во Струмица по пат на електронско јавно наддавање (09.12.2020)

Деловниот простор со кој што стопанисува Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје, подружница Струмица може да биде издаден под закуп на правни и физички лица (домашни и странски) на определено време до 5 (пет) години.

Деловниот простор се издава во видена состојба.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст.

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 09.12.2020 до 18.12.2020

Share This