Оглас за јавна набавка број 00133/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 00133/2021 објавен на 11.01.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни пумпи на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на услуга за тековно одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни пумпи на „Национална арена Тодор Проески“–Скопје. Тековното одржување и сервисирање на фекални, водоводни и противпожарни пумпи треба да ги опфати сите делови кои се составен дел од Спецификациите со вклучена работна рака за нивно одржување и сервисирање, согласно описот и единечните количини наведени во истите.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/188b810d-1cbc-4285-95eb-d044e3d8194a/14

Share This