Оглас за јавна набавка број 03803/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 03803/2021 објавен на 09.03.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на услуга за прв технички преглед и периодични технички прегледи на лифтови и лифтовски постројки

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка:  

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/badd426a-fd60-476b-ae94-a2d7dd557fc8/13

Share This