Оглас за јавна набавка број 04576/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 04576/2021 објавен на 18.03.2021 година

Предмет на Договорот за јавна набавка: Градежни работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Количините за изведба на градежни, градежно–занатски, занатски, инсталатерски и други работи за изградба на објект Венец 2 Ламела 1 и 2 во Дебар се утврдени во Предмерот изработен од Проектантот „ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ“ увоз–извоз ДООЕЛ Битола.

НАПОМЕНА ПОРАДИ ГОЛЕМИНАТА НА ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ИСТИОТ МОЖЕТЕ ДА ГО НАЈДЕТЕ ПРИКАЧЕН НА ВЕБ СТРАНАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА–СКОПЈЕ, во делот Јавни набавки/Огласи во тек, каде што во истоимениот предмет на јавната набавка на дополнителен линк, ОСНОВНИОТ ПРОЕКТ ќе биде прикачен и истиот ќе може да се преземе од линкот даден подолу.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/fe4ea9cb-810c-43b4-8e84-debacf75c6e5/1

Линк до основниот проект: http://adsdp.com.mk/jn_dokumenti/Proekti_bez_predmer_DEBAR.zip

 

Share This