Оглас за јавна набавка број 04688/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 04688/2021 објавен на 19.03.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на аудио систем за озвучување на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје

Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: Набавка на стоки и услуги за тековно и инвестиционо одржување и сервисирање на аудио систем за озвучување на „Национална арена Тодор Проески“ Скопје, согласно описот и единечните количини во Техничката спецификација. Набавката опфаќа тековно и инвестиционо одржување на аудио системот за озвучување на стадионот со редовни проверки по повик, дежурство на настани по повик, замена на резервни делови со набавка, демонтажа и монтажа на појачала, звучници, миксета, мултимедијски плеери, оптички трансмитери за звук, ресивери, аудио–видео миксер, 12 канален миксер, потенциометри, кабли, микрофони и се останато кое што е опишано во Спецификацијата.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/d7763074-f3f6-40ed-826e-90e12d5e1170/14

Share This