Објава 1/2021-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (12.04.2021)

Од во Архива на огласи за деловен простор со 0 Comments

Објава 1/2020-СК за продажба на деловен простор во Скопје по пат на електронско јавно наддавање (12.04.2021)

За деловниот простор кој е предмет на објавата на јавно наддавање, можат да се пријават за учество сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои можат да се стекнат со сопственост на деловен простор на територија на Република Македонија согласно со закон и кои ги исполнуваат условите дадени во објавата.

За подетални информации за објавата, преземете го интегралниот текст.

Пријавувањето за учество на јавното наддавање се врши на http://www.deloven-prostor.mk

Објавата трае од 12.04.2021 до 26.04.2021

Share This