Оглас за јавна набавка број 06514/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 06514/2021 објавен на 19.04.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Лиценци за антивирусно решение за персонални компјутери и сервери

Набавка на 350 лиценци со важност од 2 (две) години за софтвер за заштита на персонални компјутери и сервери од компјутерски вируси и малициозни програми за потребите на Друштвото, согласно Техничката спецификација.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/697e6141-7066-42b5-946a-fcdd010a1276/13

Share This