Оглас за јавна набавка број 06569/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 06569/2021 објавен на 19.04.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка за спроведување процедура интерна проверка во согласност со стандардот ISO 9001:2015

Спроведување процедура интерна проверка, и тоа 12 и 24 месеци на системот за управување со квалитет во согласност со барањата на Стандардот ИСО 9001 2015 во Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје, со дејност стопанисување со станбен и деловен простор, изградба и продажба на станбен и деловен простор, стопанисување со деловни средства по основ на трансформација, стопанисување со катни гаражи и стадион, во согласност со барањата на системот за управување со квалитет–Стандардот ИСО 9001 2015, во Скопје. Број на вработени 360.

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f2220561-ad07-48d7-a427-7fffbceca738/14

Share This