Оглас за јавна набавка број 07788/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 07788/2021 објавен на 11.05.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива

Набавка на течни горива–бензин, дизел гориво за патничките моторни возила на АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката–Скопје во Дирекција и во Подружниците Скопје, Битола, Струмица, Куманово, Тетово, Прилеп, Кичево, Кочани, Охрид, Велес, Штип и Кавадарци, сукцесивно од бензиски пумпи на Понудувачот со користење на безготовинска картичка во текот на 2 (две) години.

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2bca8fb2-5a86-4d78-abf4-66be40df5a24/14

Share This