Оглас за јавна набавка број 09840/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 09840/2021 објавен на 10.06.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Одржување на информатичка опрема

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2a08b71c-fdca-484f-8200-61f7fa95dfda/13

Share This