Оглас за јавна набавка број 13045/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13045/2021 објавен на 26.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Хотелски и угостителски услуги

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e97e0a01-10ca-4c28-bb18-490d26297533/14

Share This