Оглас за јавна набавка број 13391/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13391/2021 објавен на 30.07.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Изработка на проектна документација за објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.10 во Охрид

Линк до огласот: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/0aeb872f-3e23-4ae1-835a-7d593055cce3/1

Share This