Оглас за јавна набавка број 13543/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13543/2021 објавен на 03.08.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Ревизија на проектна документација за сите фази за комерцијалниот објект Дел од ДУП 8 урбана заедница Блок 8.2 Г.П. 7.10 во Охрид

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/93c4957d-fa10-415d-b6be-841727b19b49/14

Share This