Оглас за јавна набавка број 13510/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 13510/2021 објавен на 03.08.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка на течни горива

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/569a80db-4269-48eb-a56f-7fb7d9d8a537/14

Share This