Оглас за јавна набавка број 15111/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 15111/2021 објавен на 30.08.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Набавка и монтажа на паркинг менаџмент систем со автоматски наплатни паркинг терминали, обележување на паркинг простор и поставување на столбчиња на паркингот „Национална Арена“ Скопје

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3a565272-af83-4127-9133-cb3a6ab1b041/14

Share This