Оглас за јавна набавка број 15467/2021

Од во Јавни набавки - архива со 0 Comments


Број на оглас: 15467/2021 објавен на 06.09.2021 година

Предмет на Договорот за јавната набавка: Сервисирање, одржување и надградба на систем за електронска евиденција на работно време

Линк до огласот: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/8321c007-244a-44b3-982f-d9986ad70c1d/13

Share This